Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 2 : PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 54 : Initiatiefverslagen

1.   Wanneer een commissie voornemens is over een onder haar bevoegdheid vallend onderwerp waarvoor geen verwijzing heeft plaatsgevonden een verslag van niet-wetgevende aard of een verslag overeenkomstig artikel 46 of artikel 47 uit te brengen, heeft zij daarvoor de toestemming van de Conferentie van voorzitters nodig.

De Conferentie van voorzitters neemt een besluit over de verzoeken om toestemming voor het opstellen van een verslag in de zin van lid 1, overeenkomstig door haarzelf vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

2.   Indien de Conferentie van voorzitters een dergelijke toestemming weigert, doet zij opgave van haar redenen daarvoor.

Indien het onderwerp van het verslag onder het in artikel 46 bedoelde initiatiefrecht van het Parlement valt, kan de Conferentie van voorzitters een dergelijke toestemming enkel weigeren indien niet is voldaan aan de in de Verdragen uiteengezette voorwaarden.

3.   In de in de artikelen 46 en 47 bedoelde gevallen neemt de Conferentie van voorzitters binnen twee maanden een besluit.

4.   Bij het Parlement ingediende ontwerpresoluties worden behandeld volgens de kortepresentatieprocedure als uiteengezet in artikel 160. Amendementen op deze ontwerpresoluties en verzoeken om stemming in onderdelen of hoofdelijke stemming zijn slechts ontvankelijk voor behandeling ter plenaire vergadering indien zij worden ingediend door de rapporteur om rekening te houden met nieuwe informatie, of door ten minste een tiende van de leden. Fracties kunnen overeenkomstig artikel 181, lid 3, alternatieve ontwerpresoluties indienen. Artikel 190 is van toepassing op de ontwerpresolutie van de commissie en amendementen daarop. Artikel 190 is ook van toepassing op de enkele stemming over alternatieve ontwerpresoluties.

5.   Lid 4 is niet van toepassing wanneer het onderwerp van het verslag in het kader van een debat van prioritair belang ter plenaire vergadering wordt behandeld, wanneer het verslag overeenkomstig het in artikel 46 of 47 bedoelde initiatiefrecht wordt opgesteld, of wanneer voor het verslag als strategisch verslag toestemming is verleend (1).

(1) Zie het desbetreffende besluit van de Conferentie van voorzitters.
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid