Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 2 : PROCEDURY W KOMISJACH

Artykuł 55 : Sporządzanie sprawozdań

1.   Sprawozdawca jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania komisji oraz za jego przedstawienie w imieniu komisji na posiedzeniu plenarnym.

2.   Uzasadnienie jest sporządzane przez sprawozdawcę i nie jest ono poddawane pod głosowanie. Uzasadnienie musi być jednak zgodne z tekstem projektu rezolucji poddawanego pod głosowanie oraz z ewentualnymi poprawkami zaproponowanymi przez komisję. W przeciwnym wypadku przewodniczący komisji może usunąć uzasadnienie.

3.   Wynik głosowania nad całością sprawozdania jest podawany w sprawozdaniu, które zgodnie z art.218 ust.3 wskazuje sposób głosowania poszczególnych członków komisji.

4.   Przyjęte w momencie głosowania nad całością tekstu stanowiska mniejszości mogą na prośbę ich autorów stanowić przedmiot nieprzekraczającej 200 słów pisemnej deklaracji załączanej do uzasadnienia.

Spory mogące wyniknąć przy stosowaniu postanowień niniejszego ustępu rozstrzyga przewodniczący.

5.   Komisja może, na podstawie wniosku swojego przewodniczącego, ustalić termin, w którym sprawozdawca przedstawi projekt sprawozdania. Termin ten może zostać przedłużony lub też można powołać nowego sprawozdawcę.

6.   Po upływie tego terminu komisja może zobowiązać swojego przewodniczącego do zwrócenia się z wnioskiem o wpisanie przekazanej jej sprawy do porządku dziennego jednego ze najbliższych posiedzeń Parlamentu. W takim wypadku debaty i głosowania mogą się odbywać na podstawie ustnego sprawozdania komisji.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności