Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 57 : Postup pridružených výborov

1.   Ak bola otázka pôsobnosti postúpená Konferencii predsedov podľa článku 211 a Konferencia predsedov sa na základe prílohy VI nazdáva, že vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, alebo že jej rôzne časti patria do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, uplatní sa článok 56 a tieto doplňujúce ustanovenia:

-   časový rozvrh spoločne odsúhlasia dotknuté výbory;

-   príslušní spravodajcovia sa navzájom informujú a usilujú sa o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim návrhom;

-   príslušní predsedovia a spravodajcovia sú viazaní zásadou dobrej a lojálnej spolupráce; spolu identifikujú oblasti textu patriace do ich výlučných alebo zdieľaných pôsobností a odsúhlasia presné náležitosti ich spolupráce; v prípade nesúhlasu s vymedzením pôsobností sa vec na žiadosť jedného zo zúčastnených výborov predloží Konferencii predsedov; Konferencia predsedov môže rozhodnúť o otázke príslušných pôsobností alebo o tom, že sa uplatní postup spoločných výborov podľa článku 58; svoje rozhodnutie prijme v súlade s postupom a v lehote stanovenými v článku 211;

-   gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti tohto pridruženého výboru; ak gestorský výbor nerešpektuje výlučnú pôsobnosť pridruženého výboru, pridružený výbor môže predložiť pozmeňujúce návrhy priamo v pléne; ak gestorský výbor neprijme pozmeňujúce návrhy vo veciach, ktoré patria do zdieľanej  pôsobnosti gestorského výboru a pridruženého výboru, pridružený výbor môže predložiť tieto pozmeňujúce návrhy priamo v pléne;

-   v prípade zmierovacieho postupu o návrhu musí byť v delegácii Parlamentu zastúpený spravodajca každého pridruženého výboru.

Rozhodnutie Konferencie predsedov uplatniť postup pridružených výborov sa vzťahuje na všetky štádiá príslušného postupu.

Práva spojené s postavením „gestorského výboru“ vykonáva hlavný výbor. Pri výkone svojich práv musí hlavný výbor brať do úvahy právomoci pridruženého výboru. Hlavný výbor musí najmä dodržať záväzok lojálnej spolupráce pri príprave časového rozvrhu a rešpektovať právo pridruženého výboru určiť pozmeňujúce návrhy vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti, ktoré budú predložené v pléne.

2.   Postup stanovený v tomto článku sa neuplatní na odporúčania, ktoré má prijať gestorský výbor podľa článku 105.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia