Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 69 : Dohoda v druhom čítaní

Ak nie je predložený žiadny návrh na zamietnutie pozície Rady ani pozmeňujúci návrh k uvedenej pozícii podľa článkov 67 a 68 v lehotách na predloženie pozmeňujúcich návrhov alebo návrhov na zamietnutie a na hlasovanie o nich, predseda Parlamentu v pléne oznámi, že navrhovaný akt bol prijatý.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia