Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 3 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 71 : Преговори преди първото четене в Парламента

1.   Когато дадена комисия приеме законодателен доклад съгласно член 51, тя може да реши, с мнозинство от своите членове, да започне преговори въз основа на този доклад.

2.   Решенията за започване на преговори се обявяват в началото на месечната сесия след тяхното приемане в комисия. До края на деня след обявяването на пленарно заседание членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма поставянето на гласуване на дадено решение на комисията за започване на преговори. Парламентът пристъпва към това гласуване по време на същата месечна сесия.

Ако такова искане не бъде получено до изтичането на посочения в първа алинея краен срок, председателят уведомява за това Парламента. Ако такова искане е направено, председателят може, непосредствено преди гласуването, да даде думата на един оратор, изказващ се в полза на решението на комисията за започване на преговори, и на един оратор, изказващ се против това решение. Всеки оратор може да направи изказване с продължителност от не повече от две минути.

3.   Ако Парламентът отхвърли решението на комисията за започване на преговори, проектът на законодателния акт и докладът на компетентната комисия се включват в дневния ред на следващата месечна сесия, а председателят определя краен срок за внасяне на изменения. Прилагат се разпоредбите на член 59, параграф 4.

4.   Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, определен в параграф 2, първа алинея, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори. Ако такова искане е било отправено, преговорите могат да започнат по всяко време, след като решението на комисията за започване на преговори бъде одобрено в Парламента.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност