Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ 3 - ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 71 : Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

1.   Όταν επιτροπή έχει εγκρίνει νομοθετική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 51, μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία των μελών της να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με βάση την εν λόγω έκθεση.

2.   Οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων ανακοινώνονται κατά την έναρξη της περιόδου συνόδου που ακολουθεί την έγκρισή τους στην επιτροπή. Έως το τέλος της ημέρας που ακολουθεί την ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να τεθεί σε ψηφοφορία απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο προβαίνει στην εν λόγω ψηφοφορία κατά την ίδια περίοδο συνόδου.

Αν δεν έχει λάβει τέτοιο αίτημα μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο Πρόεδρος ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο. Αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα, ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει τον λόγο σε έναν ομιλητή υπέρ της απόφασης της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων και σε έναν ομιλητή κατά της απόφασης αυτής, αμέσως πριν από την ψηφοφορία. Κάθε ομιλητής μπορεί να προβεί σε δήλωση που δεν διαρκεί πάνω από δύο λεπτά.

3.   Αν το Κοινοβούλιο απορρίψει την απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων, το σχέδιο νομοθετικής πράξης και η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου και ο Πρόεδρος ορίζει προθεσμία για τροπολογίες. Εφαρμόζεται το άρθρο 59 παράγραφος 4.

4.   Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 χωρίς να έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων. Αν διατυπωθεί τέτοιο αίτημα, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφότου η απόφαση της επιτροπής να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις εγκριθεί στο Κοινοβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου