Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 3 : AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 3 - CAIBIDLÍOCHT IDIRINSTITIÚIDEACH LE LINN AN GHNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTAIGH

Riail 71 : An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint

1.   I gcás ina bhfuil tuarascáil reachtach glactha de bhun Riail 51 ag coiste, féadfaidh an coiste cinneadh a dhéanamh, trí thromlach a chomhaltaí, dul i mbun caibidlíochta ar bhonn na tuarascála sin.

2.   Fógrófar cinntí maidir le dul i mbun caibidlíochta ag tús an pháirtseisiúin tar éis a nglactha sa choiste. Faoi dheireadh an lae tar éis na fógartha sa Pharlaimint, féadfaidh Feisirí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a chomhdhéanann an tairseach íseal ar a laghad a iarraidh i scríbhinn go ndéanfaí vótáil ar chinneadh de chuid coiste dul i mbun caibidlíochta. Ansin rachaidh an Pharlaimint ar aghaidh leis an vótáil sin le linn an pháirtseisiúin chéanna.

Mura bhfaightear iarraidh den sórt sin sula dtéann an sprioc-am a leagtar síos sa chéad fhomhír in éag, cuirfidh an tUachtarán an méid sin in iúl don Pharlaimint. Má dhéantar iarraidh, féadfaidh an tUachtarán, díreach roimh an vótáil, cead cainte a thabhairt do chainteoir amháin atá i bhfabhar chinneadh an choiste dul i mbun caibidlíochta agus do chainteoir amháin atá i gcoinne an chinnidh sin. Féadfaidh gach cainteoir ráiteas nach faide ná dhá nóiméad a thabhairt.

3.   Má dhiúltaíonn an Pharlaimint do chinneadh an choiste dul i mbun caibidlíochta, cuirfear an dréachtghníomh reachtach agus tuarascáil an choiste fhreagraigh ar chlár oibre an pháirtseisiúin ina dhiaidh sin, agus socróidh an tUachtarán sprioc-am do leasuithe. Beidh feidhm ag Riail 59(4).

4.   Féadfar tús a chur le caibidlíochtaí tráth ar bith tar éis an sprioc-ama a leagtar síos sa chéad fhomhír de mhír 2 a bheith dulta in éag gan iarraidh a bheith déanta ar vótáil sa Pharlaimint ar an gcinneadh dul i mbun caibidlíochta. Má rinneadh iarraidh den sórt sin, féadfar tús a chur le caibidlíochtaí tráth ar bith tar éis cinneadh an choiste dul i mbun caibidlíochta a bheith formheasta sa Pharlaimint.

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais