Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
3 SKYRIUS : ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
3 SKIRSNIS -TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

71 straipsnis : Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente

1.   Komitetas, pagal 51 straipsnį patvirtinęs teisėkūros pranešimą, savo narių balsų dauguma gali priimti sprendimą pradėti derybas remiantis tuo pranešimu.

2.    Apie sprendimus pradėti derybas paskelbiama kitos mėnesinės sesijos po tokio sprendimo priėmimo komitete pradžioje. Ne vėliau kaip iki dienos, kurią apie tokį sprendimą pranešama Parlamentui, pabaigos ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali raštu paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama. Parlamentas tuomet surengia tą balsavimą per tą pačią mėnesinę sesiją.

Jei iki pirmoje pastraipoje nurodyto termino pabaigos tokių prašymų negaunama, Parlamento pirmininkas apie tai informuoja Parlamentą. Jei prašymas pateikiamas, Parlamento pirmininkas iš karto prieš balsavimą gali suteikti žodį vienam kalbėtojui, pritariančiam komiteto sprendimui pradėti derybas, ir kitam kalbėtojui, nepritariančiam tam sprendimui. Kiekvienas kalbėtojas gali padaryti ne ilgiau kaip dvi minutes trunkantį pareiškimą.

3.   Jei Parlamentas atmeta komiteto sprendimą pradėti derybas, teisėkūros procedūra priimamo akto projektas ir atsakingo komiteto pranešimas įtraukiami į kitos mėnesinės sesijos darbotvarkę, o Parlamento pirmininkas nustato terminą pakeitimams pateikti. Taikoma 59 straipsnio 4 dalis.

4.   Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam terminui nepateikus prašymo balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas. Jei toks prašymas pateikiamas, derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu po to, kai komiteto sprendimas pradėti derybas patvirtinamas Parlamente.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika