Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN BIJ DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 71 : Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement

1.   Wanneer een commissie een wetgevingsverslag overeenkomstig artikel 51 heeft goedgekeurd, kan zij bij meerderheid van haar leden besluiten om op basis van dat verslag onderhandelingen te beginnen.

2.   Besluiten om onderhandelingen te beginnen, worden meegedeeld aan het begin van de eerstvolgende vergaderperiode na de goedkeuring in de commissie. Voor het einde van de dag volgend op de mededeling ter plenaire vergadering kunnen leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, schriftelijk verzoeken om een commissiebesluit om onderhandelingen te beginnen in stemming te brengen. Het Parlement gaat dan over tot deze stemming tijdens dezelfde vergaderperiode.

Indien er voor het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde termijn geen dergelijk verzoek is ontvangen, dan stelt de Voorzitter het Parlement daarvan in kennis. Indien er een verzoek wordt ingediend, dan kan de Voorzitter onmiddellijk vóór de stemming het woord verlenen aan één spreker die voorstander is van het commissiebesluit om onderhandelingen te beginnen en aan één spreker die tegenstander is van dat besluit. Iedere spreker kan een verklaring afleggen die niet langer dan twee minuten mag duren.

3.   Verwerpt het Parlement het besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen, dan worden het ontwerp van wetgevingshandeling en het verslag van de bevoegde commissie op de agenda van de eerstvolgende vergaderperiode geplaatst en stelt de Voorzitter een termijn vast voor het indienen van amendementen. Artikel 59, lid 4, is van toepassing.

4.   De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van de in lid 2, eerste alinea, bedoelde termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen. Indien er wel een dergelijk verzoek is ingediend, dan kunnen de onderhandelingen van start gaan op elk tijdstip nadat het commissiebesluit om onderhandelingen te beginnen ter plenaire vergadering is aangenomen.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid