Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 3 - MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA V RÁMCI RIADNEHO LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 71 : Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente

1.   Ak výbor prijal legislatívnu správu podľa článku 51, väčšinou svojich členov  môže rozhodnúť začať rokovania na základe tejto správy.

2.   Rozhodnutia o začatí rokovaní sa oznámia na začiatku plenárnej schôdze nasledujúcej po ich prijatí vo výbore. Do konca dňa, ktorý nasleduje po oznámení v Parlamente, poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania. Parlament potom hlasuje o takejto žiadosti počas tej istej schôdze.

Ak do vypršania lehoty stanovenej v prvom pododseku nebude doručená takáto žiadosť, predseda Parlamentu o tom informuje Parlament. Ak sa žiadosť predloží, predseda môže okamžite pred hlasovaním udeliť slovo jednému rečníkovi, ktorý je za rozhodnutie výboru začať rokovania, a jednému, ktorý je proti tomuto rozhodnutiu. Každý rečník môže predniesť vyhlásenie, ktoré netrvá dlhšie ako dve minúty.

3.   Ak Parlament zamietne rozhodnutie výboru začať rokovania, návrh legislatívneho aktu a správa gestorského výboru sa zaradí do programu nasledujúcej schôdze a predseda Parlamentu stanoví lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Uplatňuje sa článok 59 ods. 4.

4.   Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 2 prvom pododseku, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania. Ak taká žiadosť bola podaná, rokovania môžu začať kedykoľvek potom, ako rozhodnutie výboru začať rokovania bolo schválené v Parlamente.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia