Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 3 - INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR UNDER DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

Artikel 71 : Förhandlingar inför parlamentets första behandling

1.   När ett utskott har antagit ett lagstiftningsbetänkande i enlighet med artikel 51 får det med en majoritet av sina ledamöter besluta att inleda förhandlingar på grundval av detta betänkande.

2.   Beslut om att inleda förhandlingar ska tillkännages i början av den sammanträdesperiod som följer på utskottets beslut. Senast vid slutet av den dag som följer på tillkännagivandet i kammaren    får    ledamöter    eller    en eller flera politiska    grupper    som    uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen  begära  omröstning  om  ett  utskottsbeslut  om  att  inleda  förhandlingar. Parlamentet ska därefter företa denna omröstning under samma sammanträdesperiod.

Om ingen sådan begäran inkommit när den tidsfrist som anges i första stycket har löpt ut, ska talmannen informera parlamentet om att så är fallet. Om en begäran inkommer får talmannen, omedelbart före omröstningen, ge ordet till en talare som stöder utskottets beslut att inleda förhandlingar och till en talare som är emot det beslutet. Båda talare får göra var sitt uttalande på högst två minuter.

3.   Om parlamentet inte godkänner utskottets beslut om att inleda förhandlingar ska förslaget till lagstiftningsakt och betänkandet från det ansvariga utskottet föras upp på föredragningslistan för följande sammanträdesperiod, och talmannen ska fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag. Artikel 59.4 ska tillämpas.

4.   Förhandlingar får inledas när som helst efter det att den tidsfrist som anges i punkt 2 första stycket har löpt ut och ingen begäran om omröstning i parlamentet om beslutet att inleda förhandlingar har inkommit. Om en sådan begäran har inkommit får förhandlingar inledas när som helst efter det att utskottets beslut om att inleda förhandlingar har godkänts av parlamentet.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy