Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 4 : СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

Член 83 : Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

1.   След приемането на позиция от Парламента по проект на правнообвързващ акт на Комисията председателят и докладчикът на компетентната комисия следят развитието на процедурата, водеща до приемането на проекта на акт от Съвета, по-специално с цел да се гарантира надлежното спазване на всички ангажименти, поети от Съвета или от Комисията към Парламента във връзка с приетата от него позиция. Председателят и докладчикът на компетентната комисия редовно докладват на комисията.

2.   Компетентната комисия може да покани Комисията и Съвета на съвместно обсъждане.

3.   На всеки етап от процедурата на предприемане на последващи действия компетентната комисия може, ако счете за необходимо, да внесе предложение за резолюция, в което препоръчва на Парламента:

-   да прикани Комисията да оттегли предложението си,

-   да прикани Комисията или Съвета да сезират повторно Парламента съгласно член 84 или да прикани Комисията да представи ново предложение, или

-   да предприеме други действия, които счете за уместни.

Това предложение се включва в проекта на дневен ред на месечната сесия след приемането на предложението от комисията.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност