Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
4. PEATÜKK : NÕUANDEMENETLUSE ERISÄTTED

Artikkel 83 : Tegevus parlamendi seisukoha võtmise järel

1.   Pärast seda, kui parlament on võtnud seisukoha õiguslikult siduva akti eelnõu kohta, jälgivad vastutava komisjoni esimees ja raportöör menetluse käiku kuni akti eelnõu vastuvõtmiseni nõukogus, eelkõige eesmärgiga tagada, et nõukogu ja Euroopa Komisjon järgiksid kõiki oma kohustusi, mis nad parlamendi seisukohaga seoses on võtnud. Vastutava komisjoni esimees ja raportöör annavad vastutavale komisjonile korrapäraselt aru.

2.   Vastutav komisjon võib kutsuda Euroopa Komisjoni ja nõukogu asja arutama.

3.   Kõnealuse menetluse igal etapil võib vastutav komisjon, kui ta peab seda vajalikuks, esitada resolutsiooni ettepaneku, milles soovitatakse, et parlament:

-   paluks Euroopa Komisjonil oma ettepanek tagasi võtta,

-   paluks Euroopa Komisjonil või nõukogul saata ettepanek artikli 84 alusel parlamendile uuesti läbivaatamiseks või paluks Euroopa Komisjonil esitada uue ettepaneku või

-   otsustaks võtta muid meetmeid, mida ta peab vajalikuks.

Resolutsiooni ettepanek lisatakse selle osaistungjärgu päevakorra projekti, mis järgneb resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmisele vastutavas komisjonis.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika