Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 4 : FORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN NÓS IMEACHTA COMHAIRLIÚCHÁIN

Riail 83 : Obair iardain i ndáil leis an seasamh ón bParlaimint

1.   Sa tréimhse tar éis don Pharlaimint a seasamh ar dhréachtghníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí a ghlacadh, déanfaidh Cathaoirleach agus rapóirtéir an choiste fhreagraigh faireachán ar dhul chun cinn an dréachtghnímh sin i gcaitheamh an nós imeachta as a leanfaidh a ghlacadh ag an gComhairle, go háirithe chun a áirithiú go n-urramaítear go cuí aon ghealltanais arna dtabhairt ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún don Pharlaimint i ndáil lena seasamh. Tuairisceoidh an Cathaoirleach agus rapóirtéir an choiste fhreagraigh go tráthrialta don choiste.

2.   Féadfaidh an coiste freagrach a iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle an t-ábhar a phlé leis.

3.   Féadfaidh an coiste freagrach, ag céim ar bith den nós imeachta iardain, má mheasann sé gur gá sin, tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ina moltar don Pharlaimint an méid seo a leanas a dhéanamh:

-   a iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a tharraingt siar,

-   a iarraidh ar an gCoimisiún nó ar an gComhairle an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint an athuair de bhun Riail 84, nó a iarraidh ar an gCoimisiún togra nua a thíolacadh, nó

-   cinneadh a dhéanamh faoi aon ghníomhaíocht eile a mheasann sí a bheith iomchuí.

Cuirfear tairiscint den sórt sin ar dhréachtchlár oibre an pháirtseisiúin a bheidh ann tar éis don choiste an tairiscint a ghlacadh.

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais