Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
4. NODAĻA : APSPRIEŽU PROCEDŪRAI RAKSTURĪGIE NOTEIKUMI

83. pants : Parlamenta nostājas pārraudzība

1.   Pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis nostāju par juridiski saistoša akta projektu, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs un referents pārrauga šā akta projekta virzību procedūrā, kuras rezultātā akts tiek pieņemts Padomē, it īpaši — lai pārliecinātos, ka pienācīgi tiek ievēroti visi solījumi, ko Padome vai Komisija ir devusi Parlamentam attiecībā uz tā nostāju. Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs un referents par minēto virzību regulāri ziņo atbildīgajai komitejai.

2.   Atbildīgā komiteja var lūgt, lai Komisija un Padome ar to apspriež attiecīgo jautājumu.

3.   Atbildīgā komiteja, ja uzskata to par vajadzīgu, jebkurā pārraudzības procedūras posmā var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, iesakot Parlamentam:

-   prasīt, lai Komisija atsauc savu priekšlikumu,

-   prasīt, lai Komisija vai Padome saskaņā ar 84. pantu atkārtoti iesniedz jautājumu izskatīšanai Parlamentā vai prasīt, lai Komisija iesniedz jaunu priekšlikumu, vai

-   nolemt veikt jebkuru citu darbību, ko tas uzskata par atbilstošu.

Šādu  rezolūcijas priekšlikumu iekļauj darba kārtības projektā nākamajā sesijā pēc rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanas komitejā.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika