Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 4 : SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE RAADPLEGINGSPROCEDURE

Artikel 83 : Follow-up van het standpunt van het Parlement

1.   In de periode na de vaststelling door het Parlement van zijn standpunt inzake een ontwerp van een juridisch bindende handeling volgen de voorzitter en de rapporteur van de bevoegde commissie het verloop van de procedure die leidt tot de goedkeuring van die ontwerphandeling door de Raad, teneinde er met name op toe te zien dat de toezeggingen die de Raad of de Commissie aan het Parlement met betrekking tot zijn standpunt heeft gedaan, daadwerkelijk worden nagekomen. De voorzitter en de rapporteur van de bevoegde commissie brengen op regelmatige basis verslag uit aan de commissie.

2.   De bevoegde commissie kan de Commissie en de Raad verzoeken de zaak met haar te bespreken.

3.   De bevoegde commissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, op elk moment van de follow-upprocedure een ontwerpresolutie indienen waarin het Parlement wordt aanbevolen:

-   de Commissie te verzoeken haar voorstel in te trekken,

-   de Commissie of de Raad te verzoeken het voorstel overeenkomstig artikel 84 opnieuw aan het Parlement voor te leggen dan wel de Commissie te verzoeken een nieuw voorstel in te dienen, of

-   te besluiten elke andere maatregel te nemen die het noodzakelijk acht.

Een dergelijke ontwerpresolutie wordt ingeschreven op de ontwerpagenda van de vergaderperiode die volgt op de goedkeuring van de ontwerpresolutie door de commissie.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid