Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 4 : OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

Článok 83 : Postup po prijatí pozície Parlamentu

1.   V období potom, čo Parlament  prijme svoju pozíciu k návrhu právne záväzného aktu, sledujú predseda a spravodajca gestorského výboru ďalší vývoj tohto návrhu aktu, pokiaľ ide o postup vedúci k prijatiu tohto návrhu Radou, najmä v záujme zabezpečenia riadneho dodržania všetkých záväzkov Rady alebo Komisie voči Parlamentu so zreteľom na jeho pozíciu. Predseda a spravodajca gestorského výboru pravidelne o tom podávajú správy výboru.

2.   Gestorský výbor môže vyzvať Komisiu a Radu na diskusiu o predmetnej veci.

3.   Ak to gestorský výbor považuje za potrebné, môže v každom štádiu tohto postupu predložiť návrh uznesenia, v ktorom odporučí, aby Parlament:

-   vyzval Komisiu, aby vzala späť svoj návrh,

-   vyzval Komisiu alebo Radu, aby opätovne predložili vec Parlamentu podľa článku 84, alebo vyzval Komisiu, aby predložila nový návrh, alebo

-   rozhodol o prijatí iných krokov, ktoré považuje za potrebné.

Tento návrh sa zaradí do návrhu programu schôdze nasledujúcej po prijatí návrhu výborom.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia