Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 4 : SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SAMRÅDSFÖRFARANDET

Artikel 83 : Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

1.   När parlamentet har antagit en ståndpunkt om ett utkast till rättsligt bindande akt ska det ansvariga utskottets ordförande och föredragande följa hur arbetet med utkastet till akt fortskrider till dess att det har antagits av rådet, i synnerhet för att försäkra sig om att rådet och kommissionen vederbörligen fullgör alla åtaganden gentemot parlamentet i fråga om parlamentets ståndpunkt. Det ansvariga utskottets ordförande och föredragande ska regelbundet rapportera om detta till utskottet.

2.   Det ansvariga utskottet får bjuda in kommissionen och rådet för att diskutera ärendet.

3.   Det ansvariga utskottet får, om det anser det nödvändigt, när som helst under uppföljningsförfarandet lägga fram ett resolutionsförslag i vilket det rekommenderas att parlamentet

-   uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag,

-   uppmanar kommissionen eller rådet att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet i enlighet med artikel 84 eller uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag, eller

-   beslutar att vidta andra åtgärder som det finner lämpligt.

Detta resolutionsförslag ska föras upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod som följer på utskottets antagande av resolutionsförslaget.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy