Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 85 : Συνήθης αναθεώρηση των Συνθηκών

1.   Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις προς το Συμβούλιο για την αναθεώρηση των Συνθηκών.

2.   Όταν ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επί προτάσεως για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την εξέταση τροποποιήσεων στις Συνθήκες, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία περιλαμβάνει:

-   πρόταση ψηφίσματος με την οποία το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την προταθείσα απόφαση και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις προς τη Συνέλευση ή τη διάσκεψη των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών·

-   εφόσον απαιτείται, αιτιολογική έκθεση.

3.   Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει να συγκαλέσει Συντακτική Συνέλευση, το Κοινοβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου στην εν λόγω Συντακτική Συνέλευση.

Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου εκλέγει τον επικεφαλής και τα υποψήφια μέλη για κάθε συντονιστική ομάδα ή προεδρείο που θα συστήσει η Συντακτική Συνέλευση.

4.   Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του Κοινοβουλίου προκειμένου να αποφασίσει να μη συγκαλέσει Συντακτική Συνέλευση για την εξέταση των προτάσεων αναθεώρησης των Συνθηκών, το εν λόγω αίτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 105.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου