Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 5 : CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 85 : Gewone Verdragsherziening

1.   Overeenkomstig de artikelen 46 en 54 kan de bevoegde commissie het Parlement een verslag voorleggen met tot de Raad gerichte voorstellen tot herziening van de Verdragen.

2.   Wordt het Parlement overeenkomstig artikel 48, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie geraadpleegd over een voorstel voor een besluit van de Europese Raad om over wijzigingen van de Verdragen te beraadslagen, dan wordt de aangelegenheid aan de ter zake bevoegde commissie voorgelegd. De commissie stelt daarover een verslag op bestaande uit:

-   een ontwerpresolutie waarin wordt aangegeven of het Parlement het voorgestelde besluit goedkeurt dan wel verwerpt, eventueel met voorstellen ten behoeve van de Conventie of de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten;

-   zo nodig een toelichting.

3.   Indien de Europese Raad besluit een conventie bijeen te roepen, wijst het Parlement zijn vertegenwoordigers voor die conventie aan op voordracht van de Conferentie van voorzitters.

De delegatie van het Parlement kiest de delegatieleider en zijn kandidaten voor lidmaatschap van een eventueel door de Conventie in te stellen stuurgroep of presidium.

4.    Indien de Europese Raad het Parlement verzoekt in te stemmen met een besluit om geen conventie bijeen te roepen voor de behandeling van voorgestelde wijzigingen van de Verdragen, wordt dit verzoek overeenkomstig artikel 105 naar de bevoegde commissie verwezen.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid