Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 85 : Riadna revízia zmluvy

1.   Gestorský výbor môže v súlade s článkami 46 a 54 predložiť Parlamentu správu obsahujúcu návrhy adresované Rade na zmenu zmlúv.

2.   V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii o návrhu rozhodnutia Európskej rady v prospech preskúmania navrhovaných zmien zmlúv sa vec postúpi gestorskému výboru. Výbor vypracuje správu, ktorá zahŕňa:

-   návrh uznesenia, v ktorom sa uvádza, či Parlament schvaľuje alebo zamieta navrhované rozhodnutie, a ktorý môže obsahovať návrhy určené konventu alebo konferencii zástupcov vlád členských štátov;

-   podľa potreby dôvodovú správu.

3.   Ak Európska rada rozhodne zvolať konvent, Parlament vymenuje na návrh Konferencie predsedov svojich zástupcov v konvente.

Delegácia Parlamentu si zvolí svojho vedúceho a kandidátov na členstvo v ktorejkoľvek riadiacej skupine alebo predsedníctve, ktoré ustanoví konvent.

4.   Ak Európska rada požiada Parlament o súhlas s rozhodnutím nezvolať konvent na preskúmanie navrhnutých zmien zmlúv, táto žiadosť sa pridelí gestorskému výboru v súlade s článkom 105.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia