Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 6 : БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 93 : Годишна бюджетна процедура

Компетентната комисия може да реши да изготви доклад, който тя счита за целесъобразен, относно бюджета, като взема предвид приложението към Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1).

Всяка друга комисия може да даде становище в срока, определен от компетентната комисия.

(1) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност