Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 95 : Συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό

1.   Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή Συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού απαρτίζεται από αριθμό μελών ίσο προς τον αριθμό των μελών της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου.

3.   Κάθε χρόνο, πριν από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί της θέσεως του Συμβουλίου, οι πολιτικές ομάδες ορίζουν τα μέλη της αντιπροσωπείας, κατά προτίμηση από τα μέλη της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών. Την αντιπροσωπεία διευθύνει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει τον ρόλο αυτόν σε έναν Αντιπρόεδρο που διαθέτει πείρα σε δημοσιονομικά ζητήματα ή στον πρόεδρο της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής.

4.   Εφαρμόζεται το άρθρο 77 παράγραφοι 2, 4, 5, 7 και 8.

5.   Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία επί κοινού σχεδίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, το θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Κοινοβουλίου που πραγματοποιείται μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία της συμφωνίας. Το κοινό σχέδιο τίθεται στη διάθεση όλων των βουλευτών. Εφαρμόζεται το άρθρο 78 παράγραφοι 2 και 3.

6.   Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του υποβάλλεται σε μία μοναδική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση. Το κοινό σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί αν δεν απορριφθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

7.   Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό σχέδιο ενώ το Συμβούλιο το απορρίπτει, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει προς επιβεβαίωση το σύνολο των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου ή ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 7 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ψηφοφορία για την επιβεβαίωση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Κοινοβουλίου που διεξάγεται μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι απορρίπτει το κοινό κείμενο.

Οι τροπολογίες θεωρείται ότι επιβεβαιώνονται, αν εγκριθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και τα τρία πέμπτα των ψηφισάντων.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου