Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
6. NODAĻA : BUDŽETA PROCEDŪRAS

95. pants : Budžeta samierināšana

1.   Parlamenta priekšsēdētājs sasauc Samierināšanas komitejas sanāksmi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punktu.

2.   Delegācijā, kas Parlamentu pārstāv Samierināšanas komitejas sanāksmēs budžeta procedūrā, ir tikpat locekļu, cik attiecīgajā Padomes delegācijā.

3.   Katru gadu pirms balsošanas Parlamentā par Padomes nostāju politiskās grupas ieceļ Parlamenta delegācijas  locekļus Samierināšanas komitejā,  vēlams  no  tās  komitejas  locekļu  vidus,  kura  atbildīga  par  budžeta jautājumiem, un no citām attiecīgajām komitejām. Delegācijas darbu vada Parlamenta priekšsēdētājs. Parlamenta priekšsēdētājs var uzticēt šo lomu priekšsēdētāja vietniekam, kam ir pieredze budžeta jautājumos, vai par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas priekšsēdētājam.

4.   Piemēro Reglamenta 77. panta 2., 4., 5., 7. un 8. punktu.

5.   Kad Samierināšanas komiteja ir vienojusies par kopīgu dokumentu, šo jautājumu iekļauj tās Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā, kurai jānotiek 14 dienu laikā no dienas, kad panākta vienošanās. Kopīgais dokuments ir pieejams visiem deputātiem. Piemēro Reglamenta 78. panta 2. un 3. punktu.

6.   Par visu kopīgo dokumentu ir viens balsojums. Balsošana notiek pēc saraksta. Kopīgo dokumentu uzskata par apstiprinātu, ja vien to nenoraida ar Parlamenta deputātu balsu vairākumu.

7.   Ja Parlaments kopīgo dokumentu apstiprina, taču Padome to noraida, atbildīgā komiteja visus vai dažus Parlamenta grozījumus Padomes nostājā var iesniegt apstiprināšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 7. punkta d) apakšpunktu.

Balsošanu par apstiprināšanu iekļauj tās Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā, kurai jānotiek 14 dienu laikā no dienas, kad Padome ir paziņojusi, ka noraida kopīgo dokumentu.

Grozījumus uzskata par apstiprinātiem, ja tos apstiprina ar Parlamenta deputātu balsu vairākumu un trijām piektdaļām nodoto balsu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika