Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 6 : BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 95 : Budgetförlikning

1.   Talmannen ska sammankalla förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Parlamentets delegation till förlikningskommitténs sammanträden om budgetfrågor ska ha lika många ledamöter som rådets delegation.

3.   Varje år, före parlamentets omröstning om rådets ståndpunkt, ska de politiska grupperna utse ledamöterna i parlamentets delegation till förlikningskommittén, företrädesvis bland ledamöterna av utskottet med ansvar för budgetfrågor och andra berörda utskott. Delegationen ska ledas av parlamentets talman. Talmannen får delegera denna uppgift till en vice talman som har erfarenhet av budgetfrågor eller till ordföranden för utskottet med ansvar för budgetfrågor.

4.    Artikel 77.2, 77.4, 77.5, 77.7 och 77.8 ska tillämpas.

5.   När förlikningskommittén uppnått enighet om ett gemensamt förslag ska ärendet föras upp på föredragningslistan till ett parlamentssammanträde som hålls senast 14 dagar efter det att enighet har uppnåtts. Det gemensamma förslaget ska göras tillgänglig för samtliga ledamöter. Artikel 78.2 och 78.3 ska tillämpas.

6.   Det gemensamma förslaget ska i sin helhet bli föremål för en enda omröstning. Omröstningen ska förrättas med namnupprop. Det gemensamma förslaget ska anses ha antagits om inte en majoritet av parlamentets ledamöter avvisar det.

7.    Om parlamentet godkänner det gemensamma förslaget medan rådet avvisar det får det ansvariga utskottet lägga fram samtliga eller några av parlamentets ändringsförslag till rådets ståndpunkt i syfte att bekräfta dem i enlighet med artikel 314.7 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Omröstningen om bekräftelsen ska föras in på föredragningslistan för ett parlamentssammanträde som ska hållas inom 14 dagar efter det att rådet meddelat att det avvisat det gemensamma förslaget.

Ändringarna ska anses bekräftade om de antas en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy