Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 6 : БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 99 : Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Разпоредбите относно процедурите по освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с финансовите разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) („Финансовия регламент“) се включват под формата на приложение към настоящия Правилник за дейността (2).

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(2) Вж. приложение IV.
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност