Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
6. PEATÜKK : EELARVEMENETLUSED

Artikkel 99 : Euroopa Komisjoni tegevusele eelarve täitmisel heakskiidu andmine

Sätted, mis käsitlevad Euroopa Komisjoni tegevusele eelarve täitmisel Euroopa Liidu toimimise lepingu finantssätete ja finantsmääruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (1) (edaspidi „finantsmäärus“) alusel heakskiidu andmise menetlust, on lisatud kodukorrale (2).

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta  määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
(2) See Annex V.
Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika