Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 6 : TALOUSARVIOMENETTELYT

99 artikla : Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle talousarvion toteuttamisesta

Määräyksiä menettelystä, jolla myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen varainhoitoa koskevien määräysten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, mukaisesti talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus komissiolle, ovat tämän työjärjestyksen liitteenä (2).

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Ks. liite V.
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö