Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
6. NODAĻA : BUDŽETA PROCEDŪRAS

99. pants : Budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšana Komisijai

Noteikumi par procedūru, ko piemēro, lai Komisijai sniegtu apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību finanšu noteikumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) (Finanšu regula), ir iekļauti Reglamenta pielikumā (2).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298., 26.10.2012., 1. lpp.).
(2) Sk. V Pielikumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika