Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 8 : POSTOPEK ODOBRITVE

Člen 105 : Postopek odobritve

1.   Kadar se Parlament zaprosi, naj odobri pravno zavezujoč akt, pristojni odbor Parlamentu predloži priporočilo za sprejetje ali zavrnitev predlaganega akta.

Priporočilo vsebuje sklicevanja, ne pa tudi uvodnih izjav. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen popolnoma spremeniti priporočilo, ki ga predlaga poročevalec.

Priporočilu je lahko priložena kratka obrazložitev. Ta obrazložitev je v pristojnosti poročevalca in se o njej ne glasuje. Smiselno se uporablja člen 55(2).

2.   Pristojni odbor lahko po potrebi vloži tudi poročilo, ki vključuje predlog nezakonodajne resolucije, v kateri navede razloge, zakaj bi Parlament predlog moral odobriti ali zavrniti in, kadar je to primerno, poda priporočila za izvajanje predlaganega akta.

3.   Pristojni odbor zahtevo za odobritev obravnava brez nepotrebnega odlašanja. Če pristojni odbor priporočila ne sprejme v šestih mesecih od tedaj, ko mu je bila posredovana zahteva za odobritev, lahko konferenca predsednikov zadevo uvrsti na dnevni red naslednjega delnega zasedanja ali, v ustrezno utemeljenih primerih, sklene podaljšati šestmesečno obdobje.

4.   Parlament o predlaganem aktu odloči z enim samim glasovanjem o odobritvi, ne glede na to, ali je priporočilo pristojnega odbora, naj se akt sprejme ali zavrne, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Če potrebna večina ni dosežena, se šteje, da je bil predlagani akt zavrnjen.

5.   Kadar je potrebna odobritev Parlamenta, lahko pristojni odbor Parlamentu kadar koli predloži vmesno poročilo o predlogu, vključno s predlogom resolucije, ki vsebuje priporočila za spremembo ali izvajanje predlaganega akta.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov