Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 9 : INÉ POSTUPY

Článok 106 : Postup pri vydávaní stanovísk k výnimkám pre prijatie eura

1.   V prípade porady s Parlamentom podľa článku 140 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predloží gestorský výbor Parlamentu správu, ktorá odporúča schválenie alebo zamietnutie navrhovaného aktu a na základe ktorej sa v Parlamente rokuje.

2.   Parlament o navrhovanom akte hlasuje v jedinom hlasovaní, pričom k nemu nie je možné predkladať pozmeňujúce návrhy.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia