Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 9 : OSTATNÍ POSTUPY

Článek 109 : Kodifikace

1.   Pokud je Parlamentu předložen návrh na kodifikaci právních předpisů Unie, je postoupen výboru příslušnému pro právní záležitosti. Tento výbor návrh přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni (1) s cílem ověřit, že je návrh prostou kodifikací bez jakékoli změny věcného obsahu.

2.   Výbor, který byl příslušným výborem pro akty, které jsou předmětem kodifikace, může být na svou žádost nebo na žádost výboru příslušného pro právní záležitosti požádán o stanovisko, zda je kodifikace potřebná.

3.   Pozměňovací návrhy k textu návrhu jsou nepřípustné.

Předseda výboru příslušného pro právní záležitosti však může na žádost zpravodaje předložit tomuto výboru ke schválení technické úpravy, pokud tyto úpravy nepředstavují žádnou věcnou změnu návrhu a jsou nezbytné pro zajištění souladu návrhu s pravidly kodifikace.

4.   Jestliže se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu právních předpisů Unie, předloží jej Parlamentu ke schválení.

Jestliže se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh obsahuje věcnou změnu, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl.

V každém z těchto dvou případů rozhodne Parlament v jediném hlasování, bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy.

(1) Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994, Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů (Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2), bod 4.
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí