Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 9 : DRUGI POSTOPKI

Člen 110 : Prenovitev

1.   Kadar se Parlamentu predloži predlog prenovitve zakonodaje Unije, se predlog posreduje odboru, pristojnemu za pravne zadeve, in vsebinsko pristojnemu odboru.

2.   Odbor, pristojen za pravne zadeve, na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni (1), pregleda predlog, da preveri, ali ta ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so v predlogu označene kot take.

Za namene tega pregleda predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni. Vendar se drugi pododstavek člena 109(3) uporablja za določbe, ki so v predlogu prenovitve nespremenjene.

3.   Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 180 in 181, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.

4.   Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog vsebuje vsebinske spremembe, poleg tistih, ki so bile opredeljene kot take, predlaga, naj Parlament zavrne predlog, in o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru predsednik Komisijo pozove, naj predlog umakne. Če Komisija to stori, predsednik ugotovi, da je postopek v Parlamentu brezpredmeten, in s tem seznani Svet. Če Komisija svojega predloga ne umakne, ga Parlament vrne vsebinsko pristojnemu odboru, ki ga obravnava po običajnem postopku.

(1) Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov (UL C 77, 28.3.2002, str. 1), točka 9.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov