Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 10 : Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 111 : Akty v přenesené pravomoci

1.   Pokud Komise předá Parlamentu akt v přenesené pravomoci, postoupí předseda Parlamentu akt výboru příslušnému pro základní legislativní akt, který může určit jednoho ze svých členů pro projednání jednoho nebo více aktů v přenesené pravomoci.

2.   Na dílčím zasedání následujícím po obdržení aktu předseda Parlamentu informuje Parlament o datu, kdy Parlament obdržel akt v přenesené pravomoci ve všech úředních jazycích, a o lhůtě, v níž mohou být vysloveny námitky. Uvedená lhůta začíná běžet počínaje dnem obdržení aktu.

Oznámení se zveřejní v zápisu ze zasedání a uvede se název příslušného výboru.

3.   V souladu s ustanoveními základního legislativního aktu může příslušný výbor, uzná-li to za vhodné a poté, co záležitost případně konzultoval s jinými dotčenými výbory, předložit Parlamentu odůvodněný návrh usnesení, kterým vyslovuje námitku vůči aktu v přenesené pravomoci. Jestliže příslušný výbor nepředloží návrh usnesení deset pracovních dní před zahájením dílčího zasedání, v němž středa bezprostředně předchází dni uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5, může politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty předložit v této věci návrh usnesení, které bude zařazeno na pořad jednání výše uvedeného dílčího zasedání.

4.   V návrhu usnesení předloženém v souladu s odstavcem 3 musí být uvedeny důvody těchto námitek Parlamentu a návrh usnesení může obsahovat žádost, aby Komise předložila nový akt v přenesené pravomoci, v němž by zohlednila uvedená doporučení Parlamentu.

5.   Parlament schválí tento návrh usnesení většinou hlasů všech svých poslanců v souladu s čl. 290 odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie ve lhůtě stanovené základním legislativním aktem.

Pokud se příslušný výbor domnívá, že je vhodné v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu prodloužit lhůtu pro případné námitky vůči danému aktu v přenesené pravomoci, předseda výboru o tomto prodloužení informuje jménem Parlamentu Radu a Komisi.

6.   Pokud příslušný výbor před uplynutím lhůty stanovené v základním legislativním aktu doporučí, aby Parlament prohlásil, že námitku vůči aktu v přenesené pravomoci nevysloví:

-   informuje o tom příslušný výbor dopisem s odůvodněním Konferenci předsedů výborů a předloží v tomto ohledu doporučení;

-   pokud není ani na následující schůzi Konference předsedů výborů, ani v naléhavém případě písemným postupem vyslovena žádná námitka, předseda tohoto orgánu uvědomí předsedu Parlamentu, který o této skutečnosti co nejdříve informuje plénum;

-   pokud se do 24 hodin po oznámení v Parlamentu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty vysloví proti doporučení, o doporučení se hlasuje;

-   pokud v této lhůtě není vyslovena žádná námitka, doporučení se považuje za schválené;

-   po přijetí tohoto doporučení je jakýkoli návrh námitky vůči aktu v přenesené pravomoci nepřípustný.

7.   Příslušný výbor může v souladu s ustanoveními základního legislativního aktu z vlastního podnětu předložit Parlamentu návrh usnesení, kterým se zcela nebo částečně ruší přenesení pravomocí nebo vyslovuje námitka proti automatickému prodloužení tohoto přenesení pravomocí.

V souladu s čl. 290 odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie Parlament rozhoduje o zrušení přenesení pravomocí většinou hlasů všech svých poslanců.

8.   Předseda Parlamentu informuje Radu a Komisi o postojích zaujatých na základě tohoto článku.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí