Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 10 : DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

Člen 111 : Delegirani akti

1.   Kadar Komisija Parlamentu posreduje delegirani akt, ga predsednik posreduje odboru, ki je pristojen za temeljni zakonodajni akt, ta pa se lahko odloči, da bo imenoval enega svojih članov, ki preuči enega ali več delegiranih aktov.

2.   Predsednik na delnem zasedanju, ki sledi prejemu, v Parlamentu razglasi datum, ko je prejel delegirani akt v vseh uradnih jezikih, ter rok za morebitno nasprotovanje. Zadevni rok začne teči z datumom prejema.

Razglasitev in ime pristojnega odbora se objavita v zapisniku seje.

3.   Pristojni odbor lahko po lastni presoji v skladu z določbami temeljnega zakonodajnega akta po posvetovanju z vsemi drugimi zadevnimi odbori Parlamentu predloži obrazložen predlog resolucije, v katerem nasprotuje delegiranemu aktu. Če 10 delovnih dni pred začetkom delnega zasedanja, katerega sreda je pred in najbližje dnevu, ko se izteče rok iz odstavka 5, pristojni odbor ni vložil predloga za takšno resolucijo, lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, vložijo predlog resolucije o tej zadevi, ki se uvrsti na dnevni red tega delnega zasedanja.

4.   V predlogu resolucije, vloženem v skladu z odstavkom 3, se navedejo razlogi za nasprotovanje Parlamenta, poleg tega pa lahko vključuje tudi zahtevo Komisiji, naj predloži nov delegirani akt, ki upošteva priporočila Parlamenta.

5.   Parlament predlog resolucije odobri v roku, ki je določen v temeljnem zakonodajnem aktu, in, v skladu z drugim pododstavkom člena 290(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, z večino vseh poslancev.

Kadar pristojni odbor meni, da je v skladu z določbami temeljnega zakonodajnega akta treba podaljšati rok za nasprotovanje delegiranemu aktu, predsednik odbora v imenu Parlamenta o tem podaljšanju obvesti Svet in Komisijo.

6.   Če pristojni odbor priporoči, naj Parlament pred iztekom roka iz temeljnega zakonodajnega akta izjavi, da delegiranemu aktu ne nasprotuje:

-   pristojni odbor tem obvesti predsednika konference predsednikov odborov v obrazloženem pismu in v ta namen vloži priporočilo,

-   če na naslednjem sestanku konference predsednikov odborov ali v nujnem primeru v pisnem postopku ni izraženo nobeno nasprotovanje, predsednik konference predsednikov odborov o tem obvesti predsednika Parlamenta, ki s tem v najkrajšem možnem času seznani poslance na plenarnem zasedanju,

-   če v 24 urah po objavi na plenarnem zasedanju priporočilu nasprotujejo politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, se o njem glasuje,

-   če v istem roku ni izraženo nobeno nasprotovanje, se šteje, da je predlagano priporočilo odobreno,

-   če je takšno priporočilo sprejeto, so vsi nadaljnji predlogi za nasprotovanje delegiranemu aktu nedopustni.

7.   Pristojni odbor lahko v skladu z določbami temeljnega zakonodajnega akta Parlamentu predloži predlog resolucije, s katerim v celoti ali delno prekliče prenos pooblastil ali nasprotuje samodejnemu podaljševanju tega prenosa pooblastil.

V skladu z drugim pododstavkom člena 290(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Parlament o sklepu o preklicu prenosa pooblastil odloča z večino glasov vseh poslancev Parlamenta.

8.   Predsednik obvesti Svet in Komisijo o stališčih, ki so bila sprejeta v skladu s tem členom.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov