Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 10 : DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

Člen 112 : Izvedbeni akti in ukrepi

1.   Kadar Komisija Parlamentu predloži osnutek izvedbenega akta ali ukrepa, ga predsednik posreduje odboru, ki je pristojen za temeljni zakonodajni akt, ta pa se lahko odloči, da bo imenoval enega svojih članov, ki bo preučil enega ali več izvedbenih aktov ali ukrepov.

2.   Pristojni odbor lahko vloži obrazložen predlog resolucije, v katerem navede, da osnutek izvedbenega akta ali ukrepa presega izvedbena pooblastila, prenesena s temeljnim aktom, ali da iz drugih vidikov ni skladen s pravom Unije.

3.   Predlog resolucije lahko vključuje poziv Komisiji, naj osnutek izvedbenega akta ali ukrepa umakne, naj ga spremeni tako, da upošteva ugovore Parlamenta, ali naj pripravi nov zakonodajni predlog. Predsednik o sprejetem stališču obvesti Svet in Komisijo.

4.   Če izvedbeni akti, ki jih predvidi Komisija, sodijo v regulativni postopek s pregledom, določen s Sklepom Sveta 1999/468/ES (1), se uporabijo naslednje dodatne določbe:

(a)   čas za pregled začne teči, ko je bil osnutek izvedbenega ukrepa predložen Parlamentu v vseh uradnih jezikih. Kadar za pregled velja krajši rok iz člena 5a(5)(b) Sklepa 1999/468/ES in v nujnih primerih iz člena 5a(6) navedenega sklepa, rok za pregled začne teči od dne, ko Parlament prejme končni osnutek izvedbenega ukrepa v jezikovnih različicah, ki so bile posredovane članom odbora, ustanovljenega v skladu z navedenim sklepom, razen v primeru, če predsednik pristojnega odbora temu ugovarja. V obeh primerih, navedenih v prejšnjem stavku, se člen 167 tega poslovnika ne uporablja;

(b)   če osnutek izvedbenega ukrepa temelji na odstavku 5 ali 6 člena 5a Sklepa 1999/468/ES, ki predpisuje skrajšan rok za nasprotovanje Parlamenta, lahko predsednik pristojnega odbora vloži predlog resolucije, ki nasprotuje sprejetju osnutka ukrepa, če se ta odbor ni mogel sestati v določenem roku;

(c)   Parlament lahko z večino vseh poslancev sprejme resolucijo, s katero nasprotuje sprejetju osnutka izvedbenega ukrepa in v kateri navede, da osnutek presega izvedbena pooblastila, prenesena s temeljnim aktom, da ni skladen s ciljem ali vsebino temeljnega akta ali da ne upošteva načela subsidiarnosti ali sorazmernosti.

   Če 10 delovnih dni pred začetkom delnega zasedanja, katerega sreda je pred in najbližje dnevu, ko se izteče rok za nasprotovanje sprejetju osnutka izvedbenega ukrepa, pristojni odbor ni vložil predloga za takšno resolucijo, lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, vložijo predlog resolucije o tej zadevi za uvrstitev na dnevni red prej navedenega delnega zasedanja.

(d)   če pristojni odbor predsedniku konference predsednikov odborov v obrazloženem pismu priporoči, naj Parlament izjavi, da predlaganemu ukrepu ne nasprotuje, se pred iztekom običajnega roka iz člena 5a(3)(c) in/ali člena 5a(4)(e) Sklepa 1999/468/ES uporabi postopek iz člena 111(6) tega poslovnika (2).

(1) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).
(2) Člen 112(4) bo črtan iz Poslovnika takoj, ko bo postopek s pregledom povsem umaknjen iz obstoječe zakonodaje.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov