Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 10 : DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 113 : Behandling efter proceduren med associerede udvalg eller efter proceduren med fælles udvalgsmøder

1.   Såfremt en basisretsakt er blevet vedtaget af Parlamentet i overensstemmelse med proceduren i artikel 57, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse ved behandlingen af de delegerede retsakter eller udkast til gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger:

-   den delegerede retsakt eller udkastet til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning henvises til det kompetente udvalg og til det associerede udvalg

-   formanden for det kompetente udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken det associerede udvalg kan fremsætte forslag vedrørende punkter, som henhører under dets enekompetence eller under de to udvalgs fælles kompetence

-   såfremt den delegerede retsakt eller udkastet til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning hovedsageligt henhører under det associerede udvalgs enekompetence, accepterer det kompetente udvalg dette udvalgs forslag uden afstemning; overholder det kompetente udvalg ikke denne regel, kan Parlamentets formand bemyndige det associerede udvalg til at forelægge Parlamentet et beslutningsforslag.

2.   Såfremt en basisretsakt er blevet vedtaget af Parlamentet efter proceduren i artikel 58, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse på behandlingen af delegerede retsakter og forslag til gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger:

-   formanden udpeger straks efter modtagelsen af den delegerede retsakt eller forslaget til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning det eller de kompetente udvalg herfor under hensyntagen til kriterierne i artikel 58 og under hensyntagen til eventuelle aftaler mellem formændene for de pågældende udvalg

-   såfremt en delegeret retsakt eller et forslag til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning er blevet henvist til behandling efter proceduren med fælles udvalgsmøder, kan hvert udvalg anmode om indkaldelse af et fællesmøde for at behandle et beslutningsforslag. Hvis der ikke opnås enighed mellem formændene for de pågældende udvalg, indkaldes fællesmødet af formanden for Udvalgsformandskonferencen.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik