Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 113 : Εξέταση με τη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών ή κοινών συνεδριάσεων επιτροπών

1.   Όταν η βασική νομοθετική πράξη εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 57, εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις κατά την εξέταση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων ή εκτελεστικών μέτρων:

-   η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή το σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου διαβιβάζεται στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και στη συνδεδεμένη επιτροπή·

-   ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ορίζει προθεσμία εντός της οποίας η συνδεδεμένη επιτροπή μπορεί να διατυπώσει προτάσεις ως προς τα σημεία που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά της ή στην κοινή αρμοδιότητα των δύο αυτών επιτροπών·

-   εάν η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή το σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου εμπίπτει κυρίως στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνδεδεμένης επιτροπής, οι προτάσεις της υιοθετούνται χωρίς ψηφοφορία από την αρμόδια επιτροπή· εάν η αρμόδια επιτροπή δεν τηρήσει αυτή τη ρύθμιση, ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει στη συνδεδεμένη επιτροπή να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο.

2.   Όταν η βασική νομοθετική πράξη εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58, εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις κατά την εξέταση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων ή εκτελεστικών μέτρων:

-   ο Πρόεδρος καθορίζει, ήδη από την παραλαβή της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ή του σχεδίου εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου, την αρμόδια επιτροπή ή τις από κοινού αρμόδιες επιτροπές για την εξέτασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 58 και ενδεχόμενες συμφωνίες μεταξύ των προέδρων των ενδιαφερόμενων επιτροπών·

-   εάν κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου έχει παραπεμφθεί για εξέταση με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, κάθε επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση κοινής συνεδρίασης για την εξέταση πρότασης ψηφίσματος. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των προέδρων των ενδιαφερόμενων επιτροπών, η κοινή συνεδρίαση συγκαλείται από τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου