Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 10 : GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN UITVOERINGSHANDELINGEN

Artikel 113 : Behandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke commissies of de gezamenlijke commissieprocedure

1.   Indien de basiswetgevingshandeling door het Parlement is vastgesteld volgens de procedure van artikel 57, zijn voor de behandeling van de gedelegeerde handelingen of ontwerpen van uitvoeringshandelingen of -maatregelen daarnaast de volgende bepalingen van toepassing:

-   de gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel wordt verwezen naar de bevoegde commissie en de medeverantwoordelijke commissie;

-   de voorzitter van de bevoegde commissie stelt de termijn vast waarbinnen de medeverantwoordelijke commissie voorstellen kan formuleren voor aangelegenheden die onder haar exclusieve bevoegdheid dan wel onder de gezamenlijke bevoegdheid van beide commissies vallen;

-   indien de gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel voornamelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie valt, dan neemt de bevoegde commissie de voorstellen van die commissie zonder stemming over; indien de bevoegde commissie dit voorschrift niet in acht neemt, dan kan de Voorzitter de medeverantwoordelijke commissie toestemming verlenen om het Parlement een ontwerpresolutie voor te leggen.

2.   Indien de basiswetgevingshandeling door het Parlement is vastgesteld volgens de procedure van artikel 58, zijn voor de behandeling van gedelegeerde handelingen en ontwerpen van uitvoeringshandelingen of -maatregelen daarnaast de volgende bepalingen van toepassing:

-   onmiddellijk na ontvangst van de gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel bepaalt de Voorzitter, met inachtneming van de in artikel 58 vastgelegde criteria en van eventuele afspraken tussen de voorzitters van de betrokken commissies, welke commissie bevoegd is dan wel welke commissies gezamenlijk bevoegd zijn voor de behandeling ervan;

-   indien een gedelegeerde handeling of het ontwerp van uitvoeringshandeling of -maatregel voor behandeling volgens de gezamenlijke commissieprocedure is verwezen, kan elke commissie om bijeenroeping van een gezamenlijke vergadering voor de behandeling van een ontwerpresolutie verzoeken. Indien de betrokken commissievoorzitters geen overeenstemming bereiken, dan wordt de gezamenlijke vergadering door de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters bijeengeroepen.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid