Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ III : ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАВА 1 : МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 114 : Международни споразумения

1.   Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение компетентната комисия може да реши да изготви доклад или да наблюдава по друг начин подготвителния етап. Тя информира Съвета на председателите на комисии за своето решение.

2.   Компетентната комисия се информира възможно най-бързо от Комисията за избраното правно основание за сключване на международните споразумения по параграф 1. Компетентната комисия проверява избраното правно основание в съответствие с член 40.

3.   По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът може да поиска от Съвета да не дава разрешение за започването на преговори, докато Парламентът не изрази позицията си по предложения мандат за преговори въз основа на доклад на компетентната комисия.

4.   На всеки етап от преговорите и от момента на приключването на преговорите до сключването на международното споразумение Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия, изготвен по собствена инициатива на тази комисия или след като разгледа всички съответни предложения, внесени от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, да приеме препоръки до Съвета, до Комисията или до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на посоченото споразумение.

5.   Исканията от Съвета за одобрение или за становище от страна на Парламента се отнасят от председателя до компетентната комисия за разглеждане в съответствие с член 105 или с член 48, параграф 1.

6.   Във всеки един момент преди Парламентът да гласува по искане за одобрение или становище, компетентната комисия или най-малко една десета от всички членове на ЕП могат да предложат Парламентът да поиска становището на Съда относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите.

Преди Парламентът да гласува предложението, председателят на ЕП може да поиска становището на комисията, компетентна по правните въпроси, която докладва на Парламента за своите заключения.

Ако Парламентът одобри предложението да се поиска становището на Съда, гласуването на искането за одобрение или становище се отлага до произнасянето на становището на Съда.

7.   Когато Съветът изисква от Парламента да даде одобрението си за сключването, подновяването или изменението на международно споразумение, Парламентът взема решение с единно гласуване в съответствие с член 105.

Ако Парламентът откаже да даде одобрението си, председателят на ЕП уведомява Съвета, че въпросното споразумение не може да бъде сключено, подновено или изменено.

Без да се засяга член 105, параграф 3, Парламентът може да реши въз основа на препоръка на компетентната комисия да отложи решението си по процедурата на одобрение за не повече от една година.

8.   Когато Съветът изисква от Парламента да даде становището си относно сключването, подновяването или изменението на международно споразумение, не се допуска внасянето на изменения в текста на споразумението. Без да се засягат разпоредбите на член 181, параграф 1, измененията към проекта на решение на Съвета са допустими.

Ако приетото от Парламента становище е отрицателно, председателят изисква от Съвета да не сключва въпросното споразумение.

9.   Председателите и докладчиците на компетентната комисия и на евентуалните асоциирани комисии проверяват дали, в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът, Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предоставят на Парламента незабавно и редовно пълна информация, ако е необходимо при условията на поверителност, на всички етапи от подготовката за преговорите, договарянето и сключването на международни споразумения, включително информация относно проекта и окончателно приетия текст на директивите за преговорите, както и информацията относно прилагането на съответните споразумения.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност