Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA III : VNEJŠÍ VZTAHY
KAPITOLA 1 : MEZINÁRODNÍ DOHODY

Článek 114 : Mezinárodní dohody

1.   Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat přípravnou fázi. O svém rozhodnutí informuje Konferenci předsedů výborů.

2.   Příslušný výbor zjistí co nejdříve od Komise, jaký právní základ byl zvolen pro uzavření mezinárodních dohod podle odstavce 1. Příslušný výbor ověří zvolený právní základ podle článku 40.

3.   Na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty může Parlament požádat Radu, aby neschválila zahájení vyjednávání, dokud Parlament nezaujme postoj k navrhovanému mandátu k vyjednávání na základě zprávy příslušného výboru.

4.   V jakékoli fázi jednání a v době od ukončení jednání až po uzavření mezinárodní dohody může Parlament na základě zprávy příslušného výboru vypracované z vlastního podnětu tohoto výboru nebo po posouzení případného relevantního návrhu předloženého politickou skupinou nebo poslanci dosahujícími přinejmenším nízké prahové hodnoty přijmout doporučení Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a požadovat jejich zohlednění před uzavřením této dohody.

5.   Žádosti Rady o souhlas nebo stanovisko Parlamentu postoupí předseda Parlamentu výboru příslušnému k jejich projednání v souladu s článkem 105 nebo čl. 48 odst. 1.

6.   Kdykoli před hlasováním v Parlamentu o žádosti o souhlas nebo stanovisko může příslušný výbor nebo nejméně jedna desetina všech poslanců Parlamentu navrhnout, aby Parlament požádal Soudní dvůr o posudek o slučitelnosti mezinárodní dohody se Smlouvami.

Dříve než Parlament hlasuje o návrhu, může si předseda Parlamentu vyžádat stanovisko výboru příslušného pro právní záležitosti, který oznámí své závěry Parlamentu.

Jestliže Parlament schválí návrh požádat Soudní dvůr o posudek, hlasování o žádosti o souhlas nebo stanovisko se odloží, dokud Soud nevydá svůj posudek.

7.   Pokud Rada požádá Parlament o souhlas ve věci uzavření, prodloužení platnosti nebo změny mezinárodní dohody, rozhodne Parlament v jediném hlasování podle článku 105.

Pokud Parlament neudělí souhlas s uzavřením mezinárodní dohody, oznámí předseda Radě, že danou dohodu nelze uzavřít, prodloužit nebo změnit.

Aniž je dotčen čl. 105 odst. 3, může se Parlament na základě doporučení příslušného výboru rozhodnout, že své rozhodnutí o udělení souhlasu odloží, nejdéle však o jeden rok.

8.   Pokud Rada požádá Parlament o stanovisko k uzavření, prodloužení platnosti nebo ke změně mezinárodní dohody, nejsou přípustné pozměňovací návrhy k textu dohody. Aniž je dotčen čl. 181 odst. 1, jsou přípustné pozměňovací návrhy k návrhu rozhodnutí Rady.

Pokud je toto stanovisko přijaté Parlamentem záporné, požádá předseda Radu, aby dohodu neuzavírala.

9.   Předsedové a zpravodajové příslušného výboru a všech přidružených výborů společně ověří, zda v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytují Rada, Komise a místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Parlamentu okamžitě, pravidelně a v plném rozsahu informace, případně i důvěrně, po celou dobu přípravy jednání, vyjednávání a uzavírání mezinárodních dohod, včetně informací o návrhu i přijatém konečném znění směrnic pro jednání, jakož i informace týkající se provádění těchto dohod.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí