Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT III : EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 1 : INTERNATIONALE AFTALER

Artikel 114 : Internationale aftaler

1.   Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge denne forberedende fase. Det underretter Udvalgsformandskonferencen herom.

2.   Det kompetente udvalg forhører sig så snart som muligt fra Kommissionen om, hvilket retsgrundlag, der er valgt for indgåelse af de i stk. 1 omhandlede internationale aftaler. Det kompetente udvalg kontrollerer det valgte retsgrundlag, jf. artikel 40.

3.   Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, anmode Rådet om ikke at give tilladelse til, at der indledes forhandlinger, før Parlamentet har udtalt sig om det foreslåede forhandlingsmandat på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg.

4.   Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og fra afslutningen af forhandlingerne og frem til indgåelsen af den internationale aftale på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg udarbejdet på eget initiativ af dette udvalg eller efter at have behandlet ethvert relevant forslag fremsat af en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtage henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af den pågældende aftale.

5.   Anmodninger fra Rådet om Parlamentets godkendelse eller udtalelse henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg, jf. artikel 105 eller artikel 48, stk. 1.

6.   Det kompetente udvalg eller mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer kan når som helst, inden Parlamentet stemmer om en anmodning om godkendelse eller udtalelse, foreslå, at Parlamentet indhenter en udtalelse fra Domstolen om en international aftales forenelighed med traktaterne.

Inden Parlamentet stemmer om dette forslaget, kan formanden anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, som meddeler Parlamentet sine konklusioner.

Godkender Parlamentet forslaget om at indhente en udtalelse fra Domstolen, udsættes afstemningen om en anmodning om godkendelse eller udtalelse, indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse.

7.   Hvis Rådet anmoder Parlamentet om at give sin godkendelse af indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, jf. artikel 105.

Nægter Parlamentet at give sin godkendelse, meddeler Parlamentets formand Rådet, at aftalen ikke kan indgås, fornys eller ændres.

Uden at det berører artikel 105, stk. 3, kan Parlamentet på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om at udsætte sin afgørelse om godkendelsesproceduren i højst et år.

8.   Hvis Rådet anmoder Parlamentet om at afgive udtalelse om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan der ikke stilles ændringsforslag til aftalens tekst. Uden at det berører artikel 181, stk. 1, kan der stilles ændringsforslag til udkast til Rådets afgørelse.

Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder Parlamentets formand Rådet om ikke at indgå aftalen.

9.   Formændene og ordførerne for det kompetente udvalg og i givet fald for de associerede udvalg kontrollerer i fællesskab, at Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omgående og regelmæssigt giver  Parlamentet  –  om  nødvendigt  i fortrolighed  –  en  udtømmende orientering på alle stadier i forberedelserne af forhandlingerne, ved forhandlingen og ved indgåelse af internationale aftaler, herunder oplysninger om udkastene til forhandlingsdirektiver og forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst, såvel som med oplysninger vedrørende gennemførelsen af disse aftaler.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik