Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ III : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο 114 : Διεθνείς συμφωνίες

1.   Όταν πρόκειται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή δύναται να αποφασίσει να καταρτίσει έκθεση ή να παρακολουθήσει με άλλο τρόπο την προκαταρκτική αυτή φάση. Ενημερώνει τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών σχετικά με την απόφασή της.

2.   Η αρμόδια επιτροπή ενημερώνεται από την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, όσον αφορά την επιλεγείσα νομική βάση για τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εν λόγω επιλεγείσα νομική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 40.

3.   Το Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων προτού το Κοινοβούλιο εκφράσει την άποψή του επί της προτεινόμενης διαπραγματευτικής εντολής, βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής.

4.   Σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων και από το τέλος των διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας, το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής του, που εκπονείται ιδία πρωτοβουλία από αυτή την επιτροπή, και αφού εξετάσει όλες τις σχετικές προτάσεις που έχει υποβάλει μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να εγκρίνει συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με το αίτημα να ληφθούν υπόψη πριν από τη σύναψη της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας.

5.   Οι αιτήσεις του Συμβουλίου για έγκριση ή γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην καθ’ ύλη αρμόδια επιτροπή δυνάμει του άρθρου 105 ή του άρθρου 48 παράγραφος 1.

6.   Ανά πάσα στιγμή πριν το Κοινοβούλιο προβεί σε ψηφοφορία σχετικά με αίτημα έγκρισης ή γνωμοδότησης, η αρμόδια επιτροπή ή τουλάχιστον το ένα δέκατο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορούν να προτείνουν στο Κοινοβούλιο να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα διεθνούς συμφωνίας με τις Συνθήκες.

Πριν το Κοινοβούλιο προβεί σε ψηφοφορία σχετικά με την εν λόγω πρόταση, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, η οποία θα υποβάλει έκθεση με τα συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο.

Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση να ζητηθεί η γνώμη του Δικαστηρίου, η ψηφοφορία σχετικά με το αίτημα έγκρισης ή γνωμοδότησης αναβάλλεται έως ότου το Δικαστήριο διατυπώσει τη γνώμη του.

7.   Όταν το Συμβούλιο ζητεί από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας, το Κοινοβούλιο λαμβάνει απόφαση με μία μοναδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 105.

Εάν το Κοινοβούλιο αρνηθεί να παράσχει την έγκρισή του, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η σχετική συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί, να ανανεωθεί ή να τροποποιηθεί.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 105 παράγραφος 3, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει, βάσει σύστασης της αρμόδιας επιτροπής, να αναβάλει την απόφασή του σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

8.   Όταν το Συμβούλιο ζητεί από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας, δεν γίνονται παραδεκτές τροπολογίες στο κείμενο της συμφωνίας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 181 παράγραφος 1, γίνονται παραδεκτές τροπολογίες στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Εάν η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου είναι αρνητική, ο Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να μη συνάψει την εν λόγω συμφωνία.

9.   Οι πρόεδροι και οι εισηγητές της αρμόδιας επιτροπής και, κατά περίπτωση, των συνδεδεμένων επιτροπών, ελέγχουν από κοινού κατά πόσο, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρέχουν στο Κοινοβούλιο άμεση, τακτική και πλήρη ενημέρωση, εφόσον απαιτείται, σε εμπιστευτική βάση, σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας για τη διαπραγμάτευση, της διαπραγμάτευσης και της σύναψης διεθνών συμφωνιών, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με το σχέδιο και το τελικώς εγκριθέν κείμενο των διαπραγματευτικών οδηγιών, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου