Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

III OSA : VÄLISSUHTED
1. PEATÜKK : RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Artikkel 114 : Rahvusvahelised lepingud

1.   Kui kavatsetakse alustada läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, selle kehtivuse pikendamiseks või lepingu muutmiseks, võib vastutav komisjon otsustada koostada raporti või muul viisil ettevalmistavat etappi jälgida. Ta teavitab sellest otsusest komisjonide esimeeste konverentsi.

2.   Vastutav komisjon uurib Euroopa Komisjonilt võimalikult kiiresti välja lõikes 1 nimetatud rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks valitud õigusliku aluse. Vastutav komisjon kontrollib valitud õiguslikku alust artikli 40 alusel.

3.   Parlament võib vastutava komisjoni, fraktsiooni või vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete ettepanekul paluda nõukogul mitte lubada alustada läbirääkimisi enne, kui parlament on läbirääkimisvolitusi puudutava ettepaneku kohta esitanud vastutava komisjoni raporti alusel oma seisukoha.

4.   Parlament võib igal ajal läbirääkimiste jooksul ja pärast läbirääkimiste lõppu kuni rahvusvahelise lepingu sõlmimiseni võtta vastutava komisjoni raporti alusel (mille nimetatud komisjon on koostanud omal algatusel või pärast fraktsiooni või vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete esitatud asjakohaste ettepanekute läbivaatamist) vastu soovitusi nõukogule, Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning taotleda, et neid võetaks enne lepingu sõlmimist arvesse.

5.   Nõukogu taotlused parlamendi nõusoleku või arvamuse saamiseks edastab parlamendi president vastutavale komisjonile arutamiseks kooskõlas kodukorra artikliga 105 või artikli 48 lõikega 1.

6.   Enne kui parlament hääletab nõusoleku või arvamuse taotluse üle, võivad vastutav komisjon, fraktsioon või vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest teha igal ajal ettepaneku, et parlament paluks Euroopa Liidu Kohtu arvamust rahvusvahelise lepingu kooskõla kohta aluslepingutega.

Enne kui parlament ettepaneku üle hääletab, võib president taotleda arvamust õigusasjade eest vastutavalt komisjonilt, kes teavitab parlamenti oma järeldustest.

Kui parlament kiidab heaks ettepaneku paluda Euroopa Liidu Kohtu arvamust, lükatakse nõusoleku andmise või arvamuse esitamise hääletus edasi, kuni kohus on arvamuse esitanud.

7.   Kui nõukogu palub parlamendil anda nõusolek rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, pikendamiseks või muutmiseks, võtab parlament otsuse vastu ühe hääletusega vastavalt artiklile 105.

Kui parlament nõusolekut ei anna, teatab president nõukogule, et lepingut ei saa sõlmida, pikendada või muuta.

Ilma et see piiraks artikli 105 lõike 3 kohaldamist, võib parlament vastutava komisjoni soovituse alusel otsustada lükata nõusolekumenetluse kohta otsuse tegemine edasi kuni üheks aastaks.

8.   Kui nõukogu palub parlamendil esitada arvamus rahvusvahelise lepingu sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta, ei saa lepingu tekstile muudatusettepanekuid esitada. Ilma et see piiraks artikli 181 lõike 1 kohaldamist, on muudatusettepanekud nõukogu otsuse eelnõule lubatavad.

Kui parlamendi arvamus on eitav, palub president nõukogul lepingut mitte sõlmida.

9.   Vastutava komisjoni ja kaasatud komisjonide esimehed ja raportöörid kontrollivad ühiselt, et nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teavitavad parlamenti vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 viivitamata, korrapäraselt ja täielikult, vajaduse korral konfidentsiaalselt, läbirääkimiste ettevalmistamise, nende käigu ja rahvusvaheliste lepingute sõlmimiste kõigil etappidel, sh esitavad teabe läbirääkimisjuhiste eelnõude ja vastuvõetud lõplike läbirääkimisjuhiste, nagu ka nende lepingute rakendamise kohta.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika