Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

III. CÍM : KÜLKAPCSOLATOK
1. FEJEZET : NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

114. cikk : Nemzetközi megállapodások

1.   Ha nemzetközi megállapodások megkötésére, megújítására vagy módosítására irányuló tárgyalásokat szándékoznak kezdeni, az illetékes bizottság úgy dönthet, hogy jelentést készít, vagy egyéb módon kíséri figyelemmel az előkészítő szakaszt. Erről a döntéséről tájékoztatja a Bizottsági Elnökök Értekezletét.

2.   Az illetékes bizottság a lehető leghamarabb tájékozódik a Bizottságnál az (1) bekezdésben említett nemzetközi megállapodások megkötéséhez választott jogalapról. Az illetékes bizottság ezt a jogalapot a 40. cikknek megfelelően megvizsgálja.

3.   A Parlament az illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő javaslatára felkérheti a Tanácsot, hogy ne engedélyezze a tárgyalások megkezdését, amíg a Parlament – az illetékes bizottság jelentése alapján – nem ismertette a javasolt tárgyalási meghatalmazással kapcsolatos álláspontját.

4.   A Parlament az illetékes bizottság által – e bizottság saját kezdeményezése alapján készített jelentés alapján vagy a tárgyhoz tartozó bármely, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő által előterjesztett javaslat megvizsgálását követően, a tárgyalások bármely szakaszában és a tárgyalások lezárulásától a nemzetközi megállapodás megkötéséig terjedő időszakban a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének címzett ajánlásokat fogadhat el, és kérheti, hogy ezeket a megállapodás megkötése előtt vegyék figyelembe.

5.   A Parlament egyetértésének vagy véleményének kinyilvánítására irányuló tanácsi kérelmet az Elnök a 105. cikkel vagy a 48. cikk (1) bekezdésével összhangban az illetékes bizottsághoz utalja megfontolásra.

6.   Bármikor, mielőtt a Parlament az egyetértés vagy vélemény kinyilvánítására irányuló kérelemről szavaz, az illetékes bizottság vagy az összes parlamenti képviselő legalább egytizede javasolhatja, hogy a Parlament kérjen véleményt a Bíróságtól arról, hogy valamely nemzetközi megállapodás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel.

Mielőtt a Parlament az említett javaslatról szavazna, az Elnök kérheti a jogi ügyekben illetékes bizottság véleményét, amely következtetéseiről jelentést tesz a Parlamentnek.

Ha a Parlament jóváhagyja azt a javaslatot, hogy véleményt kérjen a Bíróságtól, az egyetértés vagy vélemény kinyilvánítására irányuló kérelemről szóló szavazást a Bíróság véleménynyilvánításáig el kell napolni.

7.   Amennyiben a Tanács nemzetközi megállapodás megkötéséhez, megújításához vagy módosításához kéri a Parlament egyetértését, a Parlament erről egyetlen szavazással, a 105. cikk szerint dönt.

Ha a Parlament nem ért egyet, az Elnök értesíti a Tanácsot, hogy a szóban forgó megállapodás nem köthető meg, nem újítható meg vagy nem módosítható.

A 105. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a Parlament az illetékes bizottság ajánlása alapjánhatározhat úgy, hogy legfeljebb egy évre elhalasztja az egyetértési eljárásról szóló döntést.

8.   Amennyiben a Tanács nemzetközi megállapodás megkötéséhez, megújításához vagy módosításához kéri a Parlament véleményét, a megállapodás szövegéhez módosítás nem fogadható el. A 181. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a tanácsi határozattervezethez elfogadhatók módosítások.

Ha a Parlament által elfogadott vélemény kedvezőtlen, az Elnök felkéri a Tanácsot, hogy ne kösse meg a szóban forgó megállapodást.

9.   Az illetékes bizottság, és adott esetben a társbizottságok elnökei és előadói együttesen ellenőrzik, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (10) bekezdésének megfelelően a Tanács, a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Parlamentnek azonnali, rendszeres és teljes körű tájékoztatást nyújt-e – adott esetben bizalmas formában – a nemzetközi megállapodások tárgyalása előkészítésének, tárgyalásának és megkötésének valamennyi szakaszában, beleértve a tárgyalási irányelv-tervezetekről és a véglegesen elfogadott tárgyalási irányelvekről, valamint az említett megállapodások végrehajtásáról való  tájékoztatást.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat