Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

III ANTRAŠTINĖ DALIS : IŠORĖS SANTYKIAI
1 SKYRIUS : TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

114 straipsnis : Tarptautiniai susitarimai

1.   Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip stebėti parengiamąjį etapą. Apie tą savo sprendimą jis praneša Komitetų pirmininkų sueigai.

2.   Atsakingas komitetas kuo skubiau pasiteirauja Komisijos, kokiu teisiniu pagrindu remiamasi sudarant 1 dalyje nurodytą tarptautinį susitarimą. Atsakingas komitetas, remdamasis 40 straipsniu, patikrina tą pasirinktą teisinį pagrindą.

3.   Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus pasiūlymu, gali prašyti Tarybos nesuteikti leidimo pradėti derybas tol, kol jis, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu, nepateiks savo pozicijos dėl siūlomų derybų įgaliojimų.

4.   Bet kuriuo derybų metu ir nuo derybų pabaigos iki tarptautinio susitarimo sudarymo Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto savo iniciatyva parengtu pranešimu arba išnagrinėjęs frakcijos arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus pateiktą atitinkamą pasiūlymą, gali teikti rekomendacijas Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, reikalaudamas, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant tą susitarimą.

5.   Tarybos prašymus, kad Parlamentas pritartų ar pateiktų nuomonę, Parlamento pirmininkas perduoda už nagrinėjimą atsakingam komitetui, kaip nustatyta 105 straipsnyje ar 48 straipsnio 1 dalyje.

6.   Bet kuriuo metu prieš Parlamentui balsuojant dėl prašymo duoti pritarimą arba pateikti nuomonę atsakingas komitetas arba ne mažiau kaip viena dešimtoji visų Parlamento narių gali pasiūlyti Parlamentui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl tarptautinio susitarimo atitikties Sutartims.

Prieš Parlamentui balsuojant dėl to pasiūlymo, Parlamento pirmininkas gali prašyti už teisės reikalus atsakingo komiteto pateikti nuomonę, o pastarasis Parlamentui pateikia savo išvadas.

Jei Parlamentas pritaria pasiūlymui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės, balsavimas dėl prašymo duoti pritarimą arba pateikti nuomonę atidedamas iki tol, kol Teismas pateiks savo nuomonę.

7.   Kai Taryba prašo Parlamento duoti pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, Parlamentas priima sprendimą balsuodamas vieną kartą, kaip numatyta 105 straipsnyje.

Jei Parlamentas neduoda pritarimo, Parlamento pirmininkas Tarybai praneša, kad susitarimas negali būti sudarytas, atnaujintas arba pakeistas.

Nedarant poveikio 105 straipsnio 3 daliai, Parlamentas, remdamasis atsakingo komiteto rekomendacija, gali nuspręsti sprendimo dėl pritarimo procedūrą atidėti ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

8.   Kai Taryba prašo Parlamento pateikti savo nuomonę dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, susitarimo teksto pakeitimai nepriimtini. Nedarant poveikio 181 straipsnio 1 daliai, Tarybos sprendimo projekto pakeitimai priimtini.

Parlamentui pateikus neigiamą nuomonę, Parlamento pirmininkas kreipiasi į Tarybą ir prašo nesudaryti atitinkamo susitarimo.

9.   Atsakingo komiteto ir susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu tikrina, ar Taryba, Komisija ir Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai visais pasiruošimo deryboms, derybų ir tarptautinių susitarimų sudarymo etapais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalį Parlamentui nedelsiant ir nuolat, o atitinkamais atvejais ir konfidencialiai, pateikia išsamią informaciją, įskaitant derybų nurodymų projektą ir priimtus derybų nurodymus, taip pat informaciją, susijusią su tų susitarimų įgyvendinimu.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika