Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

III SADAĻA : ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
1. NODAĻA : LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

114. pants : Starptautiski nolīgumi

1.   Kad ir paredzēts sākt sarunas par starptautiska nolīguma slēgšanu, atjaunošanu vai grozīšanu, atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot ziņojumu vai citādā veidā uzraudzīt šo sagatavošanās posmu. Tā par savu lēmumu informē Komiteju priekšsēdētāju konferenci.

2.   Atbildīgā komiteja pēc iespējas drīzāk no Komisijas uzzina, kāds juridiskais pamats izraudzīts 1. punktā minēto starptautisko nolīgumu slēgšanai. Atbildīgā komiteja pārbauda izraudzīto juridisko pamatu saskaņā ar 40. pantu.

3.   Parlaments pēc atbildīgās komitejas, politiskās grupas vai deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, priekšlikuma var prasīt, lai Padome atļauj sākt sarunas tikai tad, kad Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, ir izteicis savu nostāju par ierosināto sarunu mandātu.

4.   Jebkurā sarunu posmā un laikā no sarunu beigām līdz starptautiskā nolīguma noslēgšanai Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, ko minēta komiteja izstrādājusi pēc savas iniciatīvas, vai izskatījis visus atbilstošos priekšlikumus, kurus iesniegusi politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var pieņemt ieteikumus Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos un prasīt, lai tos ņem vērā pirms attiecīgā nolīguma slēgšanas.

5.   Padomes pieprasījumus sniegt Parlamenta piekrišanu vai atzinumu Parlamenta priekšsēdētājs nodod atbildīgajai komitejai izskatīšanai saskaņā ar 105. pantu vai 48. panta 1. punktu.

6.   Jebkurā laikā, pirms Parlaments balso par pieprasījumu sniegt piekrišanu vai atzinumu, atbildīgā komiteja vai vismaz desmitā daļa Parlamenta deputātu var ierosināt, lai Parlaments lūdz Tiesas atzinumu par to, vai starptautiskais nolīgums ir saderīgs ar Līgumiem.

Pirms Parlaments balso par minēto priekšlikumu, tā priekšsēdētājs var pieprasīt par juridiskajiem jautājumiem atbildīgajai komitejai sniegt atzinumu, un tā ziņo par saviem secinājumiem Parlamentam.

Ja Parlaments apstiprina priekšlikumu lūgt Tiesai sniegt atzinumu, balsošanu par pieprasījumu sniegt piekrišanu vai atzinumu atliek, līdz Tiesa ir sniegusi atzinumu.

7.   Ja Padome lūdz Parlamentam dot piekrišanu starptautiska nolīguma noslēgšanai, pagarināšanai vai grozīšanai, Parlaments saskaņā ar 105. pantu pieņem lēmumu ar vienu balsojumu.

Ja Parlaments nedod piekrišanu, Parlamenta priekšsēdētājs informē Padomi, ka attiecīgo nolīgumu nevar noslēgt, pagarināt vai grozīt.

Neskarot 105. panta 3. punktu, Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ieteikumu, var nolemt lēmuma par piekrišanas procedūru pieņemšanu atlikt uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.

8.   Ja Padome lūdz Parlamentam sniegt atzinumu par starptautiska nolīguma noslēgšanu, pagarināšanu vai grozīšanu, grozījumi nolīguma tekstā nav pieļaujami. Neskarot 181. panta 1. punktu, ir pieļaujami grozījumi Padomes lēmuma projektā.

Ja Parlaments ir sniedzis negatīvu atzinumu, Parlamenta priekšsēdētājs prasa, lai Padome šo nolīgumu neslēdz.

9.   Atbildīgās komitejas un attiecīgā gadījumā iesaistīto komiteju priekšsēdētāji un referenti kopīgi pārbauda, vai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu Padome, Komisija un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un  drošības  politikas  jautājumos  nekavējoties un regulāri  un  vajadzības  gadījumā  konfidenciāli sniedz Parlamentam pilnīgu informāciju par visiem starptautisku nolīgumu sarunu sagatavošanas, sarunu vešanas un noslēgšanas posmiem, tostarp informāciju par sarunu norāžu teksta projektiem un pieņemtajiem galīgajiem tekstiem, kā arī informāciju par minēto nolīgumu īstenošanu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika