Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 1 : MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 114 : Medzinárodné dohody

1.   Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody môže gestorský výbor rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať prípravnú fázu. O svojom rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov.

2.   Gestorský výbor, pokiaľ možno čo najskôr, zistí od Komisie zvolený právny základ na uzavretie medzinárodných dohôd uvedených v odseku 1 tohto článku. Gestorský výbor tento zvolený právny základ overí v súlade s článkom 40.

3.   Parlament môže na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, požiadať Radu, aby nepovolila začatie rokovaní, pokiaľ Parlament na základe správy gestorského výboru nevydá svoju pozíciu k navrhovanému mandátu na rokovanie.

4.   V každom štádiu rokovaní a od ukončenia rokovaní až po uzavretie medzinárodnej dohody môže Parlament na základe správy gestorského výboru vypracovanej týmto výborom z vlastnej iniciatívy alebo po preskúmaní všetkých súvisiacich návrhov predložených politickou skupinou alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, prijať odporúčania určené Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a žiadať, aby ich zohľadnili pred uzavretím danej dohody.

5.   Žiadosti Rady o súhlas alebo stanovisko Parlamentu postúpi predseda Parlamentu gestorskému výboru na posúdenie v súlade s článkom 105 alebo článkom 48 ods. 1.

6.   Kedykoľvek pred hlasovaním Parlamentu o žiadosti o súhlas alebo stanovisko môže gestorský výbor alebo aspoň jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu navrhnúť, aby Parlament požiadal Súdny dvor o stanovisko týkajúce sa súladu medzinárodnej dohody so zmluvami.

Pred hlasovaním Parlamentu o tomto návrhu môže predseda Parlamentu požiadať o stanovisko výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, ktorý oznámi svoje závery Parlamentu.

Ak Parlament schváli návrh požiadať o stanovisko Súdny dvor, hlasovanie o žiadosti o súhlas alebo stanovisko sa odloží do predloženia stanoviska Súdneho dvora.

7.   Ak Rada požiadala Parlament o udelenie súhlasu s uzavretím, obnovením alebo so zmenou medzinárodnej dohody, Parlament rozhodne v jedinom hlasovaní v súlade s článkom 105.

Ak Parlament odmietne udeliť súhlas, predseda Parlamentu oznámi Rade, že predmetná dohoda nemôže byť uzavretá, obnovená alebo zmenená.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 105 ods. 3, môže Parlament na základe odporúčania gestorského výboru rozhodnúť, že odloží svoje rozhodnutie o postupe súhlasu na obdobie najviac jedného roka.

8.   Ak Rada požiadala Parlament o vydanie stanoviska k uzavretiu, obnoveniu alebo zmene medzinárodnej dohody, nie sú k textu dohody prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 181 ods. 1, pozmeňujúce návrhy k návrhu rozhodnutia Rady sú prípustné.

Ak je stanovisko, ktoré prijal Parlament, záporné, predseda Parlamentu požiada Radu, aby predmetnú dohodu neuzavrela.

9.   Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a pridružených výborov spoločne kontrolujú, či Rada, Komisia a podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytujú Parlamentu bezodkladne, pravidelne a v plnom rozsahu informácie, v prípade potreby  dôverné informácie, vo všetkých štádiách prípravy na rokovania, rokovaní a uzatváraní medzinárodných dohôd vrátane informácií o návrhoch a konečnom znení prijatých textov smerníc na rokovania, ako aj informácie súvisiace s uplatňovaním týchto dohôd.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia