Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING III : YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 1 : INTERNATIONELLA AVTAL

Artikel 114 : Internationella avtal

1.   Om avsikten är att inleda förhandlingar om ingående, förnyande eller ändring av internationella avtal får det ansvariga utskottet besluta att utarbeta ett betänkande eller på annat sätt övervaka detta inledande skede. Det ska informera utskottsordförandekonferensen om sitt beslut.

2.   Det ansvariga utskottet ska så snart som möjligt få bekräftat från kommissionen vilken rättslig grund som valts för att ingå de internationella avtal som avses i punkt 1. Det ansvariga utskottet ska kontrollera den valda rättsliga grunden i enlighet med artikel 40.

3.   Parlamentet får på förslag av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet uppmana rådet att inte tillåta att förhandlingar inleds förrän parlamentet, med ett betänkande från det ansvariga utskottet som grund, har yttrat sig om det föreslagna förhandlingsmandatet.

4.   Parlamentet får när som helst under förhandlingarna och från det att förhandlingarna slutförts till det att det internationella avtalet ingås, på grundval av ett betänkande som det ansvariga utskottet har upprättat på eget initiativ, eller efter att ha prövat eventuella förslag som lagts fram av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, anta rekommendationer riktade till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och begära att dessa beaktas innan avtalet i fråga ingås.

5.   En begäran från rådet om parlamentets godkännande eller yttrande ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling i enlighet med artikel 105 eller artikel 48.1.

6.   När som helst innan parlamentet röstar om en begäran om godkännande eller yttrande får det ansvariga utskottet eller minst en tiondel av parlamentets ledamöter föreslå att parlamentet ska inhämta yttrande från domstolen över huruvida ett internationellt avtal är förenligt med fördragen.

Innan parlamentet röstar om detta förslag får talmannen begära ett yttrande från utskottet med ansvar för rättsliga frågor, vilket ska underrätta parlamentet om sina slutsatser.

Om parlamentet godkänner förslaget att inhämta ett yttrande från domstolen ska omröstningen om en begäran om godkännande eller yttrande skjutas upp till dess att domstolen har avgett sitt yttrande.

7.   När rådet uppmanar parlamentet att ge sitt godkännande till ingående, förnyande eller ändring av ett internationellt avtal, ska parlamentet besluta genom en enda omröstning i enlighet med artikel 105.

Om parlamentet inte ger sitt godkännande ska talmannen meddela rådet att det berörda avtalet inte kan ingås, förnyas eller ändras.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 105.3 får parlamentet, på grundval av en rekommendation från det ansvariga utskottet, besluta att skjuta upp sitt beslut om godkännandeförfarandet i högst ett år.

8.   När rådet uppmanar parlamentet att avge ett yttrande över ingående, förnyande eller ändring av ett internationellt avtal ska inga ändringsförslag till avtalstexten vara tillåtliga. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 181.1 ska ändringsförslag till utkastet till rådets beslut vara tillåtliga.

Om parlamentet avstyrker, ska talmannen uppmana rådet att inte ingå avtalet i fråga.

9.   Ordförandena och föredragandena för det ansvariga utskottet och eventuella associerade utskott ska gemensamt kontrollera att rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt omedelbart och regelbundet förser parlamentet med fullständig information, vid behov på konfidentiell grund, i alla skeden av förhandlingsförberedelserna och förhandlingarna om och ingåendet av internationella avtal, inbegripet information om utkast till och slutligt antagna förhandlingsdirektiv, liksom information om genomförandet av dessa avtal.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy