Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 125 : Избор на Комисията

1.   Председателят на Парламента кани новоизбрания председател на Комисията, за да информира Парламента относно разпределението на отговорностите (портфейлите) в предлаганата колегия на членовете на Комисията в съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател.

2.   След провеждане на консултации с новоизбрания председател на Комисията председателят на Парламента кани предложените от новоизбрания председател и от Съвета кандидати за различните постове на членове на Комисията да се явят пред съответните парламентарни комисии или органи в зависимост от сферата на тяхната бъдеща компетентност.

3.   Изслушванията се провеждат от комисиите.

По изключение изслушването може да се проведе в различен формат, когато даден кандидат за член на Комисията има отговорности, които са предимно хоризонтални, при условие че изслушването включва компетентните комисии. Изслушванията са публични.

4.   Съответната(-ите) комисия(-и) канят кандидата за член на Европейската комисия да направи изявление и да отговаря на въпроси. Изслушванията се организират по такъв начин, че да дават възможност на кандидата за член на Европейската комисия да представи на Парламента цялата релевантна информация. Разпоредбите, свързани с организацията на изслушванията, се посочват в приложение към Правилника за дейността (1).

5.   Новоизбраният председател бива поканен да представи колективно състава на Комисията и нейната програма на заседание на Парламента. Председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета се канят да присъстват. След изявлението се провеждат разисквания.

6.   След приключване на разискванията политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция. Прилагат се разпоредбите на член 132, параграфи 3—8.

7.   След гласуването на предложението за резолюция Парламентът избира или отхвърля Комисията с мнозинство от подадените гласове, чрез поименно гласуване. Парламентът може да отложи гласуването за следващото заседание.

8.   Председателят уведомява Съвета за избора или отхвърлянето на Комисията.

9.   В случай на съществена промяна в портфейлите или промяна в състава на Комисията по време на нейния мандат съответните членове на Комисията или всеки друг кандидат за член на Комисията се канят да вземат участие в изслушване, което се провежда в съответствие с параграфи 3 и 4.

10.   В случай на промяна в портфейлите на членовете на Комисията или във финансовите интереси на даден член на Комисията по време на неговия мандат ситуацията подлежи на парламентарен контрол в съответствие с приложение VII.

Ако по време на мандата на даден член на Комисията бъде установен конфликт на интереси и председателят на Комисията не приложи препоръките на Парламента за намиране на решение на този конфликт на интереси, Парламентът може да поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо съответния член на Комисията съгласно член 5 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия и, ако е целесъобразно, да предприеме действия с цел лишаване на въпросния член на Комисията от право на пенсия или от други полагащи се облаги в съответствие с член 245, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(1) Вж. приложение VII.
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност